Geanina Marina IANC

Atribuţii:

 

 • exercită atribuţiile ce revin Direcţiei generale în calitate de persoană juridică;
 • exercită funcţia de ordonator secundar de credite;
 • întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării consiliului judeţean;
 • coordonează procesul de elaborare şi supune aprobării consiliului judeţean, proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum și al planului anual de acțiune, având avizul consultativ al colegiului director;
 • coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială, stadiul implementărilor strategiilor şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director şi apoi comisiei pentru protecţia copilului;
 • elaborează statul de personal al Direcţiei generale; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei generale, potrivit legii;
 • elaborează şi propune spre aprobare consiliului judeţean statul de funcţii al Direcţiei generale, având avizul colegiului director;
 • controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale şi aplică sancţiuni disciplinare acestui personal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • este vicepreşedintele Comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu aceasta;
 • asigură executarea hotărârilor Comisiei pentru protecţia copilului;
 • desemnează un purtător de cuvânt care va reprezenta Direcţia generală în relaţiile cu presa. Purtătorul de cuvânt acordă interviuri.