Legislaţie specifică

 • Legea nr. 272 / 2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 579 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale;
 • Legea nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 268 / 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 1434 / 2004 privind atribuţiile şi Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale ale asistenţei sociale şi protecţia copilului, republicată; cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 1437 / 2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 430 / 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Ordin nr. 1992 / 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul 1306/1883/09.12.2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 679 / 2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
 • Hotărârea nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale
 • Hotărârea nr. 867 /2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 1439 / 2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;
 • Legea nr. 18 / 1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului (republicată);
 • Ordin nr. 67 / 2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
 • Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale;
 • Ordinul nr. 1985 / 1305 / 5805 /19.12.2016  privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și / sau cerințe educaționale speciale;
 • Ordin nr. 35/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
 • Ordin nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului;
 • Ordin nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;
 • Ordin nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi;
 • Ordin nr. 89/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat;
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
 • Ordin nr. 132/2005, pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii;
 • Ordin nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială /persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei copilului;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
 • Ordin nr. 286/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie;
 • Ordin nr. 287/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
 • Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
 • Ordin nr. 14/2007 - pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
 • H.G. nr. 323/2007 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind prevenirea abandonului copilului de către familie;
 • Lege nr. 17/2000 privind asistenţa socială a peroanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile si obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin nr. 794/2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal;
 • Ordonanța de Urgență nr. 68/ 2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa;
 • Ordin nr. 2.126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;
 • Ordin nr. 62/2007 pentru aprobarea instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia;
 • Ordin nr. 3.989/2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap;
 • Ordin nr. 1.733/ 2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament;
 • Legea nr. 678/ 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;
 • Ordin nr. 107/ 2005 pentru aprobarea modelului de anchetă socială privind situaţia sociofamilială a copilului român aflat neînsoţit pe teritoriul altui stat, în vederea repatrierii acestuia şi a reintegrării sale sociale, şi a structurii-cadru a planului referitor la pregătirea reintegrării sociale a copilului care se află neînsoţit pe teritoriul altui stat şi care urmează a fi repatriat
 • Hotărâre nr. 1.769/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru eliminarea exploatării prin muncă a copiilor;
 • Lege nr. 217 / 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată;
 • Lege nr. 351/2015 privind modificarea <LLNK 12003   217 11 212  27 40>art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
 • Hotărâre nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice;
 • Hotărâre nr. 118 / 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12012   197 10 201   0 18>Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale