Prezentare generală

  SCURT ISTORIC:
  
        În anul 1997, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 27 din 21.08.1997, a fost înfiinţată Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Sediul principal din Deva Drepturilor Copilului Hunedoara (D.J.P.D.C. Hunedoara), ca serviciu public specializat pentru protecţia copilului la nivelul judeţean in subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara .
               
        În anul 1998, in baza O.U.G. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate au fost preluate 8 case de copii, 1 leagăn de copii si un centru de primire in regim de urgenta, institutii ce se aflau in subordinea Ministerul Educaţiei si Ministerul Sănătăţii, cu un număr de 941 copii şi 459 persoane angajate (cadre didactice, cadre medicale şi personal auxiliar).
               
         În iulie 2000 D.J.P.D.C. si-a largit competentele si in aria protectiei copilului cu nevoi speciale, prin transferul în componenta acesteia a şcolilor speciale şi căminelor spital aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei şi a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap. Au fost preluate astfel 5 instituţii de ocrotire a copiilor cu dizabilităţi cu un total de 965 copii in baza H.G. nr. 261/2000 pentru reorganizarea instituţiilor, secţiilor de spital şi a celorlalte unităţi de protecţie specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
               
         Ultima transformare majora a avut loc odată cu apariţia noului pachet legislativ din anul 2004, pachet ce cuprinde si Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Intrarea în vigoare a acestei legislatii a constituit totodată actul de naştere al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, ca instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara. Aceasta a fost infiintata  prin comasarea:
 • Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Hunedoara şi a
 • Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială Hunedoara.
               
         Odata cu aceasta comasare, incepând cu 1 ianuarie 2005 D.G.A.S.P.C. Hunedoara a preluat 6 centre pentru persoane adulte cu handicap ce se aflau in coordonarea Consiliilor Locale cu un număr de 414 beneficiari - persoane adulte cu handicap şi 410 persoane angajate.
               
         De la infiintare si pana in prezent, in structura Direcţiei au apărut treptat noi servicii şi compartimente, pe măsură ce preocupările acesteia s-au amplificat şi diversificat. In sfera protectiei copilului s-au parcurs etape importante, au fost inchise centrele de plasament de tip vechi cu capacitate mare, unele centre au fost reorganizate pe module familiale, au fost infiintate servicii alternative noi (case de tip familial, apartamente familiale, centre de zi sau centre de recuperare pentru copilul cu handicap). Si în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu handicap reforma a urmarit reorganizarea sau modernizarea centrelor existente şi înfiinţarea de noi servicii.
 
         MISIUNE
 
         Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara are drept misiune asigurarea la nivel judeţean a aplicării legislaţiei, a politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
 
 
         FUNCTII
 
         În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege D.G.A.S.P.C. Hunedoara îndeplineşte, în principal,  următoarele funcţii:
 
 • de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie;
 • de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul judeţului;
 • de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
 • de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
 • de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 • de reprezentare a consiliului judeţean, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.  
 
        PRINCIPII
 • Promovarea si respectarea interesului superior al copilului si a persoanei adulte
 • Respectarea drepturilor si a demnitatii persoanelor cu handicap
 • Universalitate, nediscriminare si egalitatea de sanse
 • Primordialitatea resonsabilitatii parintilor in cresterea si educarea copiilor
 • Promovarea parteneriatului
 • Asigurarea transparentei, participarii si consultarii
 • Asigurarea stabilitatii, continuitatii si complementaritatii
 • Resonsabilizarea comunitatii si solidaritatea sociala
 • Adaptarea societatii la persoanele cu handicap