Prezentare generală

SCURT ISTORIC

        În anul 1997, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 27 din 21.08.1997, a fost înfiinţată Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Sediul principal din Deva  Drepturilor Copilului Hunedoara (D.J.P.D.C. Hunedoara), ca serviciu public specializat pentru protecţia copilului la nivelul judeţean in subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara .

               

        În anul 1998, in baza O.U.G. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate au fost preluate 8 case de copii, 1 leagăn de copii si un centru de primire in regim de urgenta, institutii ce se aflau in subordinea Ministerul Educaţiei si Ministerul Sănătăţii, cu un număr de 941 copii şi 459 persoane angajate (cadre didactice, cadre medicale şi personal auxiliar).

               

         În iulie 2000 D.J.P.D.C. si-a largit competentele si in aria protectiei copilului cu nevoi speciale, prin transferul în componenta acesteia a şcolilor speciale şi căminelor spital aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei şi a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap. Au fost preluate astfel 5 instituţii de ocrotire a copiilor cu dizabilităţi cu un total de 965 copii in baza H.G. nr. 261/2000 pentru reorganizarea instituţiilor, secţiilor de spital şi a celorlalte unităţi de protecţie specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

               

         O altă transformare majora a avut loc odată cu apariţia noului pachet legislativ din anul 2004, pachet ce cuprindea si Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Intrarea în vigoare a acestei legislatii a constituit totodată actul de naştere al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, ca instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara. Aceasta a fost infiintata  prin comasarea:

·         Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Hunedoara şi a

  • Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială Hunedoara.

               

         Odată cu aceasta comasare, începând cu 1 ianuarie 2005 D.G.A.S.P.C. Hunedoara a preluat 6 centre pentru persoane adulte cu handicap ce se aflau in coordonarea Consiliilor Locale cu un număr de 414 beneficiari - persoane adulte cu handicap şi 410 persoane angajate.

               

         De la infiintare si pana in prezent, in structura Direcţiei au apărut treptat noi servicii şi compartimente, pe măsură ce preocupările acesteia s-au amplificat şi diversificat. In sfera protectiei copilului s-au parcurs etape importante ale reformei: au fost inchise centrele de plasament de tip vechi cu capacitate mare, au fost infiintate servicii alternative noi (case de tip familial, apartamente familiale, centre de zi sau centre de recuperare pentru copilul cu dizabilități). Si în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu dizabilități, reforma a urmarit reorganizarea sau modernizarea centrelor existente, reducerea capacității acestora sub 50 de beneficiari şi înfiinţarea de noi servicii. În prezent pentru persoane adulte funcționează centre de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități, locuințe maxim protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilități, centru de zi, centru de recuperare pentru adulți, cămin pentru persoane vârstnice sau locuință protejată pentru victimele violenței domestice.

 

         MISIUNE

 

         Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara are drept scop de a asigura la nivel judeţean aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale.

 

 

         FUNCTII

 

         În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege D.G.A.S.P.C. Hunedoara îndeplineşte, în principal,  următoarele funcţii:

·         de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean;

·          de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor vârstnice etc., precum şi a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi la nivelul judeţului;

·         de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;

·         de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;

·         de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului;

·         de reprezentare a consiliului judeţean, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

·         de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.