Georgeta Angela POPA

Atribuţii:

 

 • pune în aplicare și verifică modul în care sunt aplicate și respectate legile, normele, instrucțiunile și celelalte acte normative în vigoare în domeniul;
 • urmărește protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, neglijării., abuzului sau fraudei;
 • urmărește respectarea drepturilor prevăzute de lege pentru beneficiarii serviciilor sociale oferite de Direcție;
 • organizează, coordonează, îndrumă şi răspunde de activitatea serviciului contabilitate, birou financiar buget, birou evidenţă prestaţii sociale, serviciul achiziţii, biroului aprovizionare, contractare servicii sociale, investiţii, birou tehnic, patrimoniu şi compartiment administrativ;
 • elaborează, împreună cu ceilalți directori generali adjuncți, studii de specialitate pentru eficientizarea costurilor Direcţiei generale referitoare la serviciile, birourile şi compartimentele funcţionale ale acesteia;
 • analizează împreună cu directorii generali adjuncți și cu șefii de servicii/birouri/centre costurile proiectelor de dezvoltare instituţionale pe noi servicii şi structuri și le înaintează spre aprobare Directorului general;
 • coordonează activitatea de elaborare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli și a Planului de investiții, verifică și răspunde de legalitatea, oportunitatea şi necesitatea angajării de cheltuieli din bugetul D.G.A.S.P.C. şi sesizează Directorul general al instituţiei de îndată ce constată încălcări ale normelor legale în domeniul utilizării fondurilor bugetare;
 • răspunde şi urmăreşte repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe serviciile din cadrul Direcţiei generale și pe direcție;
 • răspunde de organizarea evidenţei veniturilor şi cheltuielilor aprobate prin bugetele anuale şi actele normative în vigoare;
 • asigură executarea controlului financiar-preventiv conform dispoziției Directorului General, monitorizează și controlează aplicarea vizei controlului financiar şi supune aprobării Directorului general D.G.A.S.P.C. numai proiectele de operaţiuni care respectă cerinţele de egalitate, regularitate şi încadrare în limitele angajamentelor bugetare aprobate care poarta viza de control financiar preventiv;
 • analizează propunerile făcute de serviciile, birourile, compartimentele din D.G.A.S.P.C. Hunedoara privind rectificarea bugetului în cursul anului şi înaintează documentaţia în vederea avizării Colegiului Director și a aprobării de către Consiliul Judeţean
 • efectuează controale și verificări în activitatea desfășurată în cadrul Direcției în cazul unor sesizări și reclamații sau din Dispoziția Directorului General;
 • acordă asistență de specialitate și sprijină îmbunătățirea activității unităților controlate;
 • întocmește Note de constatare/Procese verbale/Rapoarte/Referate în urma desfășurării activităților de control intern în care propune măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate;
 • propune începerea procedurilor de sancționare disciplinară pentru salariații care săvârșesc abateri disciplinare, aflați în subordinea sau coordonarea sa, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;
 • prezintă periodic Directorului general, Consiliului Judeţean și altor instituții abilitate situaţiile statistice şi rapoartele de analiză prevăzute de actele normative;
 • urmăreşte, coordonează și verifică modul de aprovizionare a centrelor cu produse alimentare, cazarmament, echipament, încălţăminte, materiale de întreţinere şi curăţenie;
 • răspunde de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate potrivit legii;
 • răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termenele stabilite de lege a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului şi execuţiei bugetare;
 • răspunde de angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
 • urmăreşte  și verifică încheierea anuală a contractelor şi a comenzilor pentru toate produsele necesare Direcţiei şi centrelor, în conformitate cu Planul de achiziții anual întocmit în condițiile legii;
 • întocmește rapoartele de evaluare anuală a performanțelor profesionale pentru șefii de serviciu/birou/compartimente din subordinea sa și coordonează activitatea de evaluare din structurile conduse, prin contrasemnarea rapoartelor întocmite;
 • coordonează acțiuni de consiliere a beneficiarilor și a salariaților, cu accent deosebit pe comunicare, în vederea minimizării conflictelor;
 • participă la procesele de recrutare și selecție de personal și avizează conținutul bibliografiilor pentru funcțiile din structurile Direcției pe care le coordonează;
 • elaborează, sau după caz, dispune revizuirea fișei postului pentru personalul de conducere din subordine și le avizează/contrasemnează pe cele ale personalul de execuție din subordine, ori de câte ori constată necesitatea acestui fapt;
 • propune Directorului general participarea salariaților din subordine la programe de perfecționare profesională;
 • pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice colaborează cu toate structurile specializate din cadrul direcţiei;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi dispuse de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Hunedoara;