Tehnologii asistive

 Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilitatăți derulează proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, în cadrul proiectelor cofinanțate din Programul Operațional Capital Uman (POCU) – Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți. Durata proiectului este de 3 ani.

 

OBȚINEREA VOUCHERELOR PENTRU TEHNOLOGII ASISTIVE

INFORMAȚII SI ACTE NECESARE

 

 

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilitatăți  derulează proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, în cadrul proiectelor cofinanțate din Programul Operațional Capital Uman (POCU) – Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți. Durata proiectului este de 3 ani.

Proiectul prevede activități pentru creșterea  angajabilității persoanelor cu dizabilități pe piața muncii, continuând astfel demersul susținut în vederea asigurării incluziunii sociale și îmbunătățirii calității vieții acestora.

O componentă importantă a proiectului implică acordarea tehnologiilor asistive persoanelor cu dizabilități înregistrate la AJOFM în căutarea unui loc de muncă- Lista tehnologii asistive- 10.10.2019

 

Aceste tehnologii pot fi procurate prin prezentarea furnizorului de tehnologii asistive a unui voucher. Acest voucher poate fi ridicat de la DGASPC Hunedoara.

 

1.Ce persoane pot beneficia de un voucher pentru obţinerea de tehnologie asistivă?

 Beneficiarii de vouchere pentru tehnologie asistivă sunt persoanele adulte cu dizabilități – şomeri, înregistrate la agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă. Calitatea de şomer presupune întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 · are vârsta minimă de 18 ani și se află în căutarea unui loc de muncă;

· nu are un loc de muncă și nu realizează venituri lunare mai mari de 500 RON conform Codului Fiscal;

· starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;

· este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă;

 · se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă.

 2. Nu poate beneficia de voucher:

· persoana cu dizabilităţi angajată;

 · persoana cu dizabilităţi care beneficiază de pensie de invaliditate;

· persoana cu dizabilităţi care beneficiază de pensie de limită de vârstă;

· persoana cu dizabilităţi care beneficiază de pensie de urmaş cu o valoare mai mare de 500 de lei;

· persoana cu dizabilităţi care realizează un venit lunar cu o valoare mai mare de 500 de lei1 ;

Nota: 1 Nu se consideră venit: prestația socială acordată persoanei cu dizabilități (indemnizaţia și bugetul personal complementar precum și indemnizaţia de însoţitor, conform codului fiscal).

 · elevii și studenţii cu dizabilităţi

 Notă 2: elevii și studenții cu dizabilităţi pot fi încadraţi ca şomeri după absolvirea programului de învățământ;

· persoana cu dizabilități care nu se încadrează în categoria de vârstă cuprinsă între 18-65 ani

Notă3:  proiectul se adresează doar persoanelor adulte cu dizabilități

 

Pașii necesari pentru acordarea tehnologiilor asistive :

 

A.   Persoana cu dizabilități din județul Hunedoara se prezintă la AJOFM Hunedoara cu următoarele documente:

 – carte de identitate;

 – adeverință medicală;

 – ultimul document de studii.

 

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ  HUNEDOARA

-înregistrează persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă;

-acordă servicii de informare, consiliere și mediere.

PERSOANA CU DIZABILITĂȚI

– semnează Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă;

- participă la minimum două activități asigurate de AJOFM Hunedoara (informare, consiliere, mediere).

 

B. Persoana cu dizabilități se prezintă la DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI  HUNEDOARA unde depune următoarele documente:

I.Cerere pentru acordarea voucherului;

II.Certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia (copii);

III. Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;

IV. Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de AJOFM, însoțit de Planul individual (copie) ;

V. Angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv.

 

C. Intrarea în posesia voucherului

-DGASPC Hunedoara transmite ANPD centralizatorul cu cererile depuse;

-ANPD transmite DGASPC Hunedoara voucherele nominale tipărite;

-Persoana cu dizabilități ridică voucherul de la DGASPC Hunedoara.